Seuran säännöt

Voimassaolon alku: 24.10.2023

I NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI
1. § Yhdistyksen nimi on Nokian Veneilijät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Nokia. Yhdistyksen toiminta-alue on Nokian kaupunki. Yhdistys on perustettu huhtikuun 11. pnä 1978 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

II SEURAN TARKOITUS
2. § Seuran tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja edistää veneilyharrastusta seuran toiminta alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi vesillä liikkumista erilaisilla vesikulkuneuvoilla edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti, vaalia hyviä merimiestapoja ja edistää niiden leviämistä kaikkien veneilijöiden keskuuteen, toimia merimies- ja veneilytaitojen kehittämiseksi sekä luonnon ja kulttuurin säilymisen puolesta, ja vahvistaa jäsenistönsä yhteenkuuluvaisuutta.

III TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
3. § Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1. Tarjoamalla jäsenilleen kotisatamat Viholassa ja Siurossa sekä tukikohdan Pyhäjärvellä koulutustoimintaa - valmennus- ja harjoitustoimintaa - nuorisotoimintaa - tiedotus- ja suhdetoimintaa - valistus- ja kasvatustoimintaa - kuntoliikuntaa - sekä muuta samantapaista toimimista tavoitteenaan edesauttaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä kansalaisia pysymään toimintakuntoisina.
2. Herättämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota. Pyrkimällä tavoitteellisesti veneilyharrastuksen kehittämiseen. Mahdollistamalla seuralla sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja- välineiden hankkimisen ja hoitamisen, sekä välittäen voittoa tavoittelematta jäsenilleen veneilytarvikkeita välineitä ja asusteita.
3. Julkaisemalla seuralehteä painettuna tai sähköisenä.
4. Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
5. Hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää yleisötilaisuuksia, arpajaisia ja keräyksiä ja vuokrata seuran kerhomaja Ankkuria. Tarvittaessa seura hankkii tilaisuuksia varten asianmukaisen luvan.
6. Pyrkii yhteistoimintaan Kokemäenjoen vesistön ja muiden yhteisöjen, sekä viranomaisten kanssa.

IV SEURAN JÄSENET
4. § Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö,
joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe. mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa ja venerekisteriä.
5. § Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä tekemällä siitä yhdistyslain mukainen ilmoitus. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty. Eronnut jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteensa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.
6. § Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii seuran sääntöjen vastaisesti, rikkoo lakeja, esiintyy veneilyhengen vastaisesti tai toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Tätä koskeva vaatimus on annettava kirjallisesti tiedoksi seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä lukien tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous 30 päivän kuluessa vaatimuksesta tiedon saatuaan. Ellei vaatimusta erottamisen saattamisesta yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi esitetä edellä mainitussa ajassa ja järjestyksessä, erottamispäätös tulee voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi seurasta vasta sen jälkeen,
kun seuran kokous on päättänyt erottamisesta. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin seuralle suorittamaansa jäsen-, venepaikka-, tukikohta- tai talvisäilytysmaksua.

V LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT
7. § Jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 25 vuotta, tai hän on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 25 vuoden jäsenmaksut, tai hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

VI SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
8. § Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrittää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta. Se tehdään sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä, tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille, seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella tai sähköisesti.
9. § Kevätkokouksessa käsitellään:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. Todetaan a) läsnäolijat b) äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokous kutsutun koolle seuran sääntöjen mukaan ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan antamat lausunnot, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seuran taloudenhoidosta vastuussa olleelle johtokunnalle.
7. Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat.
8. Kokouksen päättäminen.
10. § Syyskokouksessa käsitellään: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. 
3. Todetaan a) läsnäolijat b) äänioikeutetut jäsenet 
4. Todetaan kokous kutsutun koolle seuran sääntöjen mukaan ja päätösvaltaisuus. 
5. Päätetään mitkä vesillä liikkumisen tavat ovat mahdollisia seuran ohjelmassa tulevana toimintavuotena. 
6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi a) toimintasuunnitelma b)talousarvio sekä strategia seuraavien vuosien toimintaa varten. 
7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 4 jäsentä erovuorossa olevien tilalle.
9. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja. 
10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa veneilyharrastus lajia edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Jaostojen on pidettävä muistiota kokoontumisistaan. 
11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen ja kannattaja jäsenmaksujen suuruus. 
12. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten kirjallisesti 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat.
13. Kokouksen päättäminen. 
11. § Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräistä kokousta koskevassa kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat sitä vaatineet. Seuran äänioikeutetun jäsenen on tehtävä kevät- tai syyskokouksessa käsiteltävää asiaa koskeva kirjallinen esitys seuran johtokunnalle viimeistään 14 päivää ennen kokousta.
12. § Seuran johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tai muistiot tarkistetaan heti seuraavassa kokouksessa.
13. § Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemista ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa suljettu lippuäänestys. Johtokunta voi tehdä asioiden niin vaatiessa myös sähköpostikokouspäätöksiä, tällöin esitykseen vastataan joko puolesta tai vastaan. Kokous voidaan järjestää myös etätyöalustalla (TEAMS tai vastaavalla) nettikokouksena. Viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, joka on maksanut liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa, on kokouksessa yksi ääni. Kannatusjäsenellä ja kannattavalla yhdistyksellä ei ole äänioikeutta kokouksissa. Valtakirjalla ei voi äänestää.

VII SEURAN HALLINTO
14. § Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valittu 8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen tilalle hänen jäljellä olevaksi
toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovan sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä ovat saapuvilla. 
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelman mukaisesti.
2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
4. Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat, ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
7. Pitää jäsenluetteloa ja veneluetteloa niistä yhdistyksen jäsenten veneistä, joilla on oikeus käyttää seuralippua. 8. Hoitaa seuran taloutta.
9. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
11. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
12. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
13. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
14. Luovuttaa tilit tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle tarkastettaviksi vähintään kuukausi ennen kevätkokousta 
15.§ Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
16. § Seuran nimen saa kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun  johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Johtokunnan jäsenet voivat myös kirjoittaa yhdistyksen nimen keskenään. Nimenkirjoittajien on oltava täysi ikäisiä.

VIII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
17. § Seuran kokous tai johtokunta voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja tai työryhmiä ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.
18. § Sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Seuran päätökseksi sääntöjen muuttamista koskevassa asiassa tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa 11 §:n mukaisessa vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.
19. §. Seuran päätökseksi seuran purkamista koskevassa asiassa tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään neljä viidesosaa äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa 11 §:n mukaisessa vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa. Seuran purkautuessa sen jäljelle jääneet varat luovutetaan johonkin toiminta-alueen veneilyharrastusta edistävään tarkoitukseen siten kuin jälkimmäisessä seuran purkamisesta päättävässä kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä päätetään. Päätöksen toimeenpanijoina toimivat seuran purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
20. § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan ensisijaisesti voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.